Lejekontrakt

Holdferie.dk

Dejligt SPA sommerhus i Sejerøbugten.

Lejekontrakt dansk SPA sommerhus

Lejekontrakt mellem ”holdferie” og

Navn:

Tlf.

Adresse

Mobil

Postnr. / by

Tlf. på kontaktperson i DK

Antal voksne / børn u/12 år /

1.Lejemålet udgør Spasommerhus i Feriebyen Kaldred, 4593 Eskebjerg.

2.Lejemålet fra d. til d.

3.Depositum 1000 kr. pr. uge = 1000 kr. betales umiddelbart efter indgåelsen af aftalen.

Ved afbestilling op til 8 uger før lejemålets begyndelse tilbagebetales 50 % af indbetalt depositum. Afbestilles der senere end 8 uger før lejemålets begyndelse tilbagebetales depositum ikke.

Ved afbestilling i begge tilfælde, får lejer evt. indbetalt leje tilbage.

4.Tilbagebetaling af det indbetalte depositum sker når nøglerne er Holdferie i hænde og sommerhuset er godkendt af vores tilsyn på stedet. Depositum fratrækkes administrationsgebyr på 75 kr., samt betaling for el og vandforbrug og evt. skader lejer har forvoldt mod lejligheden eller dennes inventar. Lejer er til enhver tid selv erstatningspligtig over skader forvoldt af lejer og gæster forvolder i lejeperioden, også hvis beløbet overstiger det betalte depositum.

Holdferie påtager sig intet ansvar for skader eller overlast, som personer i det lejede sommerhus forvolder.

5.Overtagelse og aflevering af lejligheden sker på de i lejekontrakten angivne datoer og tidspunkter. Lejeren har det fulde ansvar for rettidig aflevering af lejligheden. Overskrides afleveringstidspunktet, hæfter lejer for enhver udgift der måtte blive påført udlejeren/ejeren i denne forbindelse.

6.Lejebeløbet betales senest 4 uger før lejemålet starter. Lejebeløb kr. Obligatorisk rengøring kr. 480.- . pr. udlejning betales kontant sammen med forbrug ved afrejse.

7.Nøgler udleveres fra lejemålets start og afleveres igen ved afrejse. Nærmere info når lejemålet nærmer sig.sommerhus

8.Reparationer. Lejer må ikke foretage eller lade foretage reparationer i sommerhuset installationer eller udstyr, men melde fejl til udlejer enten telefonisk / SMS eller på mail, hvorefter udlejer drager omsorg for udbedring heraf.

9.Opsigelse af aftalen. Udlejer kan efter betaling af depositum og kontraktunderskrivelse ikke opsige denne. Undtagelse se pkt. 10

10.Force Majeure. Såfremt udlejer sælger sommerhuset eller pga. indtrufne omstændigheder, der er ude for hans indflydelse og, som omgående skal meddeles lejer, ikke kan udleje sommerhuset til i aftalen anførte dato og tid, skal udlejer forsøge at skaffe en anden indkvartering. En evt. prisdifference er udlejer uvedkommende og påhviler lejer. Såfremt lejer ikke tager mod udlejers tilbud, forpligter udlejer sig til at tilbagebetale den betalte leje til lejer. Udlejer hæfter på ingen måde for udgifter forbundet med transport til og fra sommerhuset / ny indkvartering. Parterne kan herefter ikke gøre yderligere krav mod hverandre.

11.Forbrug af El og vand. Prisen for El = kr. 2,75 pr. kWh. Vand = kr. 65,00 pr. kbm. Hvis WiFi ønskes = kr. 129,- pr. påbegyndt 10 Gb.

12.Forsikring. Sommerhuset er forsikret mod bygningsbrand, indbo og vandskade. Forsikringen dækker ikke dine personlige ejendele. Ved evt. indbrud / tyveri skal din egen forsikring dække.

Undertegnet lejer er hermed indforstået med kontraktens indhold og accepterer vilkårene.

-

Dato Lejers underskrift CPR-nummer

 

___________ ___________________________________________ _____________-XXXX

 

Dato Udlejers underskrift.

 

___________ ______________________________________________

Udlejes adresse: Toftevej 3, 4270 Høng, Danmark, Tlf. +45 40 30 90 63. Mail info@holdferie.dk , Web-adressewww.holdferie.dk

holdferie er ikke et firma, men privatejede ferieboliger.